تبلیغات
Eli & Hami - اووووووه

اووووووه


اوووووه 

ببینید کی دیروز عشقش و دیده

من من من

آقا دیروز حوصله م نمیشد بیام وب اینه که امروز 

اومدم .


تو کوچه ای که باهم قرار گذاشته بودیم من تا 

اونجا رو میدوییدم آخراش که داشتم می رسیدم 

حامی داشت منو نگا میکرد دنده عقب گرفت 

خودشم در و باز کرد منم خودم و پرتاااااب کردم 

تو ماشین   قلبم رو هزار بود 


دستامو میگیره و ول نمیکنه با یه دست فرمون و 

میگیره و دنده رو عوض میکنه عاشقش نباشم ؟


میخوایم کرانچی بخوریم بعد میگه الی بزار سفره 

ش کنیم ای قربونش برم دقیقا مث خودم میاد 

جلد و باز میکنه پهن میکنه بقول خودش سفره 

میشه من اولین کرانچی و خوردم اون لب نزد 

اولین و برداشت گذاشت دهن من بقیه ش م 

گذاشت دهن خودش  چقد بیشعورم من آخه 

چقد خوبی تو آخهبرای ده دقیقه هیچ حرفی نمی زنیم هیچ حرکتی 

نمی کنیم چشامون و میبندیم ریتم نفسامون باهم 

تنظیمه دم و باز دم یکسانی داریم حواسمو جمع 

میکنم عقب که موندم فوری نفس میگیرم که 

باهاش هماهنگ شمته ریشش میخوره به 

پیشونیم آروم میبوسه و به سکوتش ادامه میده 

آب دهنش و قورت میده سیب گلوش بالا پایین 

میشه منم به طبع آب دهنم و قورت میدم 


حقا پسری که سیب گلو داره 3-0 از بقیه جلوترهیه آهنگ شاد پلی شد منم دستارو بردم بالا  

بشکن بشکن و قر قر و رقص بعد گفت نفس این 

کوردیه و حقیقتا ضایع شدم - ما جفت مون کورد 

هستیم - دستش و محکم میگیرم سرم و می زارم 

رو شونه ش اونم یه فشار کوچیک به دستم میده 

و همچنان میرونه صدای ضبط و بیشتر میکنم 

حامی برام میخونه : دلم ا رات گیریایه -  پر و بالم 

شکیایه - کزم مه ده دوری تو  - دی نفسم بریایه 


اینارو که میگفت با عشق نگام میکرد و با صدای 

بلند برام میخوند حقیقتا نتونستم خودم و کنترل 

کنم و لپش و مااااچ نکنمدیشب بهم میگه الی دیدی چقد آرامش داریم 

وقتی کنار همیم  عشق همینه دیگه مگه نه ؟  خدایا یه عاااااالمه ی خیلی زیاد شکرت 


ماشاءالله لا حول ولا قوه الی بالله 

♥ نوشته شده در یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 09:51 ب.ظ توسط Eli ...: نظرات()

Design By : Bia2skin.ir